Voorwaarden en privacy

ALGEMENE VOORWAARDEN CROSSFIT TWENTE

Art.1Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van CrossFit Twente. Leden worden geacht de algemene voorwaarden voor ondertekening van het contract te hebben gelezen en verklaren door ondertekening de voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren.

Art. 2 Lidmaatschap

Onder het lidmaatschap wordt verstaan een overeenkomst voor onbepaalde tijd waarbij het lid kan deelnemen aan de lessen behorende bij dit betreffende lidmaatschap.

Art.3Kostenlidmaatschap

Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorend bij het gekozen type lidmaatschap. Het lidmaatschapsgeld wordt voldaan in maandelijkse termijnen vooruit

d.m.v. automatische incasso. CrossFit Twente bepaalt periodiek de hoogte en vormgeving van de nieuwe lidmaatschapsgelden.

Een 10-rittenkaart is één jaar geldig na datum van aankoop en wordt niet automatisch verlengd.

Art. 4  Duur en beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en wordt automatisch verlengd met een periode van 1 maand tegen de dan geldende tarieven. Het lidmaatschap kan beëindigd worden door een e-mail te sturen naar info@crossfittwente.nl, waarbij een opzegtermijn van 1 maand gehanteerd wordt vanaf de datum van opzegging.

Art. 5 Tussentijdse veranderingen van het lidmaatschap

Gedurende de lidmaatschapsperiode kan een lid kiezen voor een ander lidmaatschap. Veranderingen kunnen per direct door het lid zelf worden doorgevoerd via de app, met uitzondering van lidmaatschappen met korting. Voor veranderingen van lidmaatschappen met korting kan men een e-mail sturen naar info@crossfittwente.nl.

Art. 6 Lessen

Crossfit Twente behoudt zich het recht voor om geplande lessen uit te stellen of af te lassen in verband met een officiële feestdag, een naar het oordeel van Crossfit Twente te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekteverzuim van de trainer, enig vorm van overmacht of andere door Crossfit Twente te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Leden zijn verplicht zich in te schrijven voor de lessen via de app. Als leden niet kunnen deelnemen aan de les zijn zij verplicht om de reservering te annuleren.

Art. 7 Pauzeren

Het lid kan het lidmaatschap laten pauzeren bij een minimale afwezigheid van 4 weken, mits de intentie is om het lidmaatschap na (on)bepaalde tijd weer te activeren. Om het lidmaatschap te pauzeren stuurt het lid een e-mail naar info@crossfittwente.nl met de pauzeringsdatum en waar mogelijk de activeringsdatum.

 

Art. 7 Gedrag van leden

Leden maken geen misbruik van de materialen of faciliteiten van CrossFit Twente en houden zich aan de huisregels, genoemd op de website. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door het desbetreffende lid. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap.

Art.8Aansprakelijkheid

Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de materialen van CrossFit Twente. Crossfit Twente sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar trainers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid tijdens het deelnemen aan lessen en verblijf in de accommodatie, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige materialen. Ieder lid vrijwaart Crossfit Twente voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de accommodatie ten gevolge van handelen of nalatigheid van het lid.

Art. 9 Beeldmateriaal

Leden geven in de app aan of men toestemming geeft aan CrossFit Twente om fotografische afbeeldingen en andere soorten opnames van groepen en/of individuen, te gebruiken voor redactionele publicatie of promotionele doeleinden. Wanneer er per abuis een afbeelding of opname gebruikt is CrossFit Twente hier niet voor aansprakelijk en kan het lid een verzoek indienen om de afbeeldingen of opname te verwijderen. CrossFit Twente zal het verzoek zo spoedig mogelijk inwilligen.

Art. 9 Privacy en gegevensopslag

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden en om de gebruikerservaring te optimaliseren. Persoonlijke gegevens worden niet voor winstdoeleinden doorgegeven aan derden, in overeenstemming met de wereldwijde wetgeving inzake gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens worden veilig en beveiligd opgeslagen met CrossFit Twente of onze partner SportBit Manager. CrossFit Twente coaches en medewerkers die toegang hebben tot persoonlijke gegevens, zullen deze toegang alleen gebruiken voor interne doeleinden en niet voor persoonlijk belang of financieel gewin.

 

 

Volg ons!