Facebook E-mail RSS

Algemene voorwaarden / Terms and conditions

CrossFit Twente obligations hereunder and the undersigned Members’ membership are conditioned upon (i) Member executing this Agreement and initializing as designated and (ii) Member otherwise complying with this Agreement (including, without limitation, the Rules defined below). Conditioned on the foregoing, operating hours, as established from time to time, and (b) participate in any one or more group classes offered by CrossFit Twente from time to time.

This is not an “open gym” format. By class or appointment-only training, unless otherwise noted.

The facility is located at the address of G.J. van Heekstraat 414, 7521 EN Enschede.

Hours of operation

Class Schedule: vary, see www.crossfittwente.nl and the class schedule in CrossFit Twente Wodify.

Membership Payment

* All fees and schedules are subject to change without notice;
* There are no refunds for membership fees;
* Monthly memberships renewals will be charged on the first of every month;
* 3-Monthly memberships renewals will be charged on the first of every 3rd month;
* 10-Class Pass packages are valid for one year after purchase and will not automatically renew.

Any membership changes are subjected to a fee of €5 for each change. A request for a change should be given at least four week prior to the next renewal date of your current membership plan by sending an e-mail to info@crossfittwente.nl.

Class Reservation and sign-in

* Member is required to make reservations for classes at least one hour before class start-time;
* Member is required to cancel reservations at least one hour before class start-time if Member cannot join;
* Member is not allowed to train at CrossFit Twente before sign-in to the class;
* Class will be cancelled if there are no reservations 8 hours prior to the class start-time.

Compliance with Rules

Member shall abide by all membership and facility rules and regulations established by CrossFit Twente, which may be posted at the facility, provided in writing, or issued orally and which may be amended from time to time in the sole discretion of CrossFit Twente (collectively, “Rules”). Member agrees that improper or unauthorized use of the facility or violation of the Rules may result in member suspension or cancellation at CrossFit Twente’s discretion.

General

This Agreement and the Rules represent the complete understanding between Member and CrossFit Twente . No representations, written or oral, other than those contained in this contract are authorized or binding upon CrossFit Twente . Member understands that he/she is obligated to pay the membership fee regardless of whether Member uses the facility. Member agrees to promptly notify CrossFit Twente in writing of any changes of address, e-mail, phone, and/or billing information. At the end of the term of this membership contract, it shall continue in effect on a month to month or 3-month basis unless new rates have been installed or the member provides notice of cancellation to terminate this contract. CrossFit Twente may increase the membership fees once a year.

Cancellation Rights

To cancel the membership, send an e-mail to info@crossfittwente.nl or a written notice to J.J. van Delden, Rutbeekweg 102, 7546 PR Enschede, at least four weeks before contract renewal date. Members are not refunded for an unused time left on their purchased membership.

Privacy & Security Policy

Commitment to Data Security: Your personally identifiable information is kept secure. Only authorized employees, agents and contractors (who have agreed to keep information secure and confidential) have access to this information. CrossFit Twente will never sell trade, rent, exchange or otherwise share your personal information with any other person, company or organization.

 

 

 


Onderstaande is effectief op de huidige contracten. Bovenstaand is actief op de nieuwe contracten via Wodify.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Na inschrijving via het inschrijfformulier bij CrossFit Twente wordt de ingeschrevene lid van CrossFit Twente. De ingeschrevenen hierna te noemen: “De Sporter” verklaart zich akkoord met de inschrijving en regels zoals hieronder staat beschreven.
 2. Minderjarigen ( onder de 16 jaar) dienen het inschrijfformulier met goedkeuring van de ouders of toeziend voogd te retourneren aan CrossFit Twente.
 3. Bij minderjarige kinderen is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

 1. De Sporter verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
 2. De Sporter is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico’s met zich brengen en dat hij/zij eventuele schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen rekening en risico is.
 3. De Sporter is geheel en alleen aansprakelijk voor schade die hij of zij door schuld of opzet (waaronder ook nalatigheid) toebrengt aan derden, aan de apparatuur van  CrossFit Twente, of aan andere eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van CrossFit Twente, of van derden in de ruimste zin des woord.
 4. CrossFit Twente en/of haar leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De Sporter zal CrossFit Twente en/of haar leiding en instructeurs geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

Artikel 3 – Wanprestatie en overmacht

 1. De Sporter is bekend met de gedragsregels die gelden voor CrossFit Twente die op de internetsite vermeld staan. De Sporter is verplicht om zich tijdens iedere activiteit met de CrossFit overeenkomstig de Gedragsregels te gedragen.
 2. Bij misdraging van de Sporter of ander een lid van CrossFit Twente, waaronder het overtreden van de Gedragsregels, is de leiding bevoegd de Sporter c.q. de desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis met CrossFit Twente eenzijdig op te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 4 – Lessen

 1. De abonnementsvormen van CrossFit Twente zijn gebaseerd op een wekelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daarop volgende weken en bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 2. CrossFit Twente behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
 3. De lessen van CrossFit Twente zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen zonder recht op restitutie of compensatie volgens een aangepast rooster verlopen of zal CrossFit Twente gesloten zijn. Het aangepaste vakantierooster zal bekend worden gemaakt via e-mail, Facebook en op de internetsite. CrossFit Twente behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van CrossFit Twente te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit Twente te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 4. Bij langdurige afwezigheid van een instructeur van CrossFit Twente zal CrossFit Twente geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

Artikel 5 – Ontbinding/opzegging en wijzigingen

 1. Een lidmaatschap van CrossFit Twente is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 2. Elke abonnementsvorm heeft vier weken opzegtermijn.
 3. Alle abonnementsvormen lopen stilzwijgend door voor onbepaalde tijd, behoudens schriftelijke opzegging. Een opzegging is reeds van toepassing op de periode van vier weken na volgt na de ontvangstdatum van deze schriftelijke opzegging.
 4. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk aan het correspondentieadres onder het kenmerk ‘opzegging’ te geschieden. CrossFit Twente is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.
 5. Een wijziging van abonnementsvorm is mogelijk. Dit dient schriftelijk of per email te geschieden. De nieuwe abonnementsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De Sporter heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 6 – Betalingstermijn/incasso

 1. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door CrossFit Twente eenmaal per jaar worden verhoogd.
 2. Het lesgeld moet maandelijks worden voldaan, in de eerste week van de nieuwe maand, bij voorkeur door automatische incasso, of automatisch worden overgemaakt
 3. Contante betaling is toegestaan maar verdient niet de voorkeur. Contante betaling wordt in eerste week van iedere nieuwe kalendermaand geïncasseerd.
 4. Het innen van achterstallige lesgelden kan worden belast met administratie- en portokosten.
 5. Het lesgeld is ook verschuldigd indien De Sporter, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de Sporter hiertoe expliciet de toestemming van de CrossFit Twente heeft verkregen nadat De Sporter hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij CrossFit Twente.
 6. Mocht CrossFit Twente de betaling niet, c.q. niet tijdig of geheel ontvangen, ongeachte welke omstandigheid, staat het CrossFit Twente vrij om de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle door CrossFit Twente gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten zullen op De Sporter worden verhaald. De Sporter is geheel en volledig verantwoordelijk voor correcte betaling van de verschuldigde gelden voor het lidmaatschap bij CrossFit Twente.
Home CrossFit Twente Algemene voorwaarden / Terms and conditions